وضعيت زندانيان زندان مركزي اصفهان

٥-سعيدي(بازرس اداره كل زندان ها)

نقل سخني از وي:در جواب ديدن عكس هاي زندانيان گفت:با زندانيان بايد مثل سگ رفتار كرد نه اينكه اجازه داد آنها روي ٣ تا پتو بخوابند تا بفهمند ديگر تخلف نكنند و زندانيان مالي را به بندهاي خلافكاران و قاتلين بايد فرستاد تابيشتر اذيت شوند.

 

ما عكس ها و فيلم هاي زيادي از زندانيان در اختيار داريم و به فراخور زمان آنها را منتشر خواهيم كرد تابتوانيم از حقوق افراد زنداني در ايران دفاع كنيم.

٤-شهرام يعقوبي(نماينده اندرزگاه ١):

از خود زندانيان است و به خاطر جرائم:لواط كاري و بدهكار بانك بودن در زندان است،آخر شخصي بااين جرائم چگونه بايد نماينده بندباشدوساير زندانيان را ارشاد نمايد؟آياميسر است؟كسي باداشتن پرونده و گذشته اي به اين سياهي سايرين را امر و نهي كند؟

٣-محسن مسافر(مدير داخلي زندان)

وي در ماه رمضان زندانياني كه روزه نگرفته بودندرا مجبور مي كرد در سرويس هاي بهداشتي زندان غذا بخورند و خود در اتاق شخصي اش غذا مي خورد، وي زندان را براي زندانيان تبديل به جهنم كرده است،آنها را مي بندد و سپس فلك مي كند،به آنها بي حرمتي مي كندو كرامت آنها را لگد مال نموده است،در نهايت تبديل به عذاب بزرگي براي زندانيان شده است.

نمونه بارز ظلم اين ظالم خودكشي حسن محمدي زنداني اندرزگاه ١ است كه از مسافر خواسته بود وي را به بندي كه برادرش آنجاست منتقل كند و پس از مخالفت شديد مسافر و سپس اذيت و آزارش وي را از زندگي نااميد مي كند تاجايي كه رگ خود را مي زند.